Informatie over erven en nalatenschap

Alle informatie op deze website valt onder de voorwaarden beschreven in de 'gebruiksovereenkomst'
Juridisch advies of juridische bijstand nodig m.b.t. erven en nalatenschap? Contacteer hier een advocaat erfrecht in uw regio.

Vereisten om te kunnen erven naar Belgisch recht

A. OM TE KUNNEN ERVEN MOET U 'BESTAAN'
Om te kunnen erven, moet u bestaan op het ogenblik dat de erfenis of nalatenschap openvalt. U moet immers rechtsbekwaam zijn, en dat kan alleen als u bestaat. ‘Personen’ die nog niet zijn verwekt, kunnen dus niet erven. Menselijke wezentjes in de moederschoot zijn gelijkgesteld met geboren personen, op voorwaarde dat ze leefbaar (levend en levensvatbaar) ter wereld komen. De verwekking wordt geacht plaats te vinden tussen de 300ste en 180ste dag voor de geboorte. De erfgenaam moet op het ogenblik waarop de erflater overlijdt, zelf nog in leven zijn.

Samen sterven
Wanneer twee of meer personen op ongeveer hetzelfde ogenblik om het leven komen zonder dat men precies de volgorde van overlijden kan vaststellen (auto-ongeval, vliegtuigramp…), geldt een bijzondere regeling, de zogenaamde commoriëntesregel. In dat geval worden die personen geacht gelijktijdig te zijn overleden. Wie beweert dat zijn rechtsvoorganger langer heeft geleefd, kan dit met alle middelen van het recht bewijzen (bijvoorbeeld met een doktersattest).

Vzw of Private Stichting
Bij testament kunt u een rechtspersoon (vzw of private stichting) tot legataris aanduiden. Voorwaarde is ook hier dat die rechtspersoon bestaat op het ogenblik dat de testateur overlijdt. Anders uitgedrukt: de vzw of stichting moet rechtspersoonlijkheid hebben op het moment dat de erflater sterft. Een vzw of stichting verkrijgt die rechtspersoonlijk maar zodra ze haar statuten neerlegt op de griffie van de rechtbank van eerste aanleg waar de vereniging of stichting haar zetel heeft. Is dat pas na het overlijden van de overledene gebeurd, dan is de vzw of stichting onbekwaam om het legaat te aanvaarden.

B. OM TE KUNNEN ERVEN MOET U 'WAARDIG ZIJN'
Onwaardig is de erfgenaam die het - om een door de wet bepaalde reden - niet verdient om erfgenaam te zijn. Hij wordt dan uitgesloten van de erfenis. Zo zal de dader of medeplichtige die schuldig is bevonden tot het plegen van een moord op de erflater niet van hem erven. Dit principe wordt ook wel eens omschreven met de zin: de bloedige hand erft niet. Sinds 21 januari 2013 heeft de wetgever nog andere oorzaken van onwaardigheid bij de bestaande toegevoegd. De onwaardig verklaarde erfgenaam wordt geacht nooit erfgenaam te zijn geweest. Hij zal niets uit de nalatenschap mogen behouden. Nochtans kunnen zijn kinderen sinds 21 januari 2013 zijn plaats innemen om aldus zijn erfdeel te verkrijgen.

Bron: Sterven en Erven - Auteur: Jos Ruysseveldt - ISBN: 9789491999086 – meer info

Lees ook 'Wie erft van wie'.

Vraag juridisch advies
aan een gespecialiseerd
advocaat erfrecht.

Advocaten erfrecht

Gespecialiseerde advocaten erfrecht verspreid over 15 kantoren in Vlaanderen & Brussel staan u bij met juridisch advies. Snel en discreet. Het contacteren van deze advocaten verplicht u verder tot niets.