Erven in nieuw samengesteld gezin

Informatie over erven en nalatenschap

Alle informatie op deze website valt onder de voorwaarden beschreven in de 'gebruiksovereenkomst'
Juridisch advies of juridische bijstand nodig m.b.t. erven en nalatenschap? Contacteer hier een advocaat erfrecht in uw regio.

Erfrecht en adoptie van kinderen in een nieuw samengesteld gezin

In nieuw samengestelde gezinnen wordt het kind vaak opgevoed door een natuurlijke ouder en een stiefouder. Bij het overlijden van de stiefouder heeft het stiefkind geen wettelijk erfrecht. De adoptie van een stiefkind is dan op een gegeven moment ook een sterke optie om de erfenis of nalatenschap te regelen.

Nochtans is zulke procedure niet eenvoudig. In bepaalde situaties zijn er tal van voorafgaande formaliteiten te vervullen. Het is uiteindelijk de rechtbank van eerste aanleg die de adoptie zal toestaan.

Voor de adoptie van een minderjarig kind zullen de biologische ouders hun toestemming verlenen. Vanaf de leeftijd van 12 jaar zal het te adopteren kind ook zijn of haar toestemming geven. Verder zijn er tal van leeftijdsvoorwaarden. In de regel dient de adoptant minstens 25 jaar te zijn en 15 jaar ouder zijn dan de te adopteren persoon. Indien u desgevallend het kind van uw samenwonende - of huwelijkspartner adopteert moet u minstens 18 jaar oud zijn. Het leeftijdsverschil met de geadopteerde bedraagt in dat geval minstens 10 jaar.

Tot slot is het belangrijk te vermelden dat een adoptie onherroepelijk is. Eenmaal geadopteerd, blijft geadopteerd. Dit is zeer vervelend voor de adoptant die het natuurlijk kind van zijn huwelijkspartner adopteert en na een echtscheiding van zijn adoptie spijt heeft. Verder onderscheidt de wetgever twee adopties: een volle en een gewone.

Door voor het stelsel van de volle adoptie te kiezen, wordt aan het geadopteerde kind (en zijn afstammelingen) hetzelfde statuut en dezelfde rechten en verplichtingen verleend alsof hij/zij zou geboren zijn uit degenen die hem/haar ten volle hebben geadopteerd.

De geadopteerde wordt volledig gelijkgeschakeld met een kind van de adoptant en verkrijgt daardoor dezelfde rechten. Alle juridische banden met zijn/haar natuurlijke en oorspronkelijke familie worden hierdoor verbroken, zodat hij/zij niet langer kan erven in de oorspronkelijke familie. Een volle adoptie is enkel mogelijk voor minderjarige kinderen.

Deze adoptievorm gaat niet zover als de volle adoptie. Hier behoudt het adoptiekind juridische banden met zijn oorspronkelijke familie. Zowel minder- als meerderjarige personen kunnen onder deze vorm worden geadopteerd. We moeten hier dan ook een onderscheid maken.

HYPOTHESE 1: HET ADOPTIEKIND ERFT

Bij het overlijden van de adoptant heeft het adoptiekind dezelfde rechten als de kinderen van de adoptant. En daar blijft het bij. De geadopteerde zal nooit erven van de andere bloedverwanten van de adoptant. In de nalatenschap van zijn oorspronkelijke familie behoudt de geadopteerde al zijn rechten. Met andere woorden: de geadopteerde erft in beide families.

VOORBEELD - Zo geldt ook deze regeling voor Désirée. Zij is de dochter van Caroline, maar werd tijdens haar leven door Paul en Paula geadopteerd. Mortis laat zijn kinderen Amber en Bert als erfgenamen na, maar ook Désirée, kind van zijn eerder overleden dochter Caroline. Amber, Bert en Désirée erven elk 1/3.

Bij het overlijden van Paul en Paula zal Désirée eveneens van hen beiden erven.

HYPOTHESE 2: HET ADOPTIEKIND STERFT

Hier moeten we een onderscheid maken, naargelang de geadopteerde al dan niet afstammelingen heeft nagelaten. Er zijn geen problemen als hij afstammelingen nalaat. Zij zullen van hem erven. Als de geadopteerde evenwel geen afstammelingen nalaat, is er mogelijk een toepassing van het beginsel van wettelijke terugkeer. Dat betekent dat de bloedverwanten in opgaande lijn van de geadopteerde, de adoptant en hun erfgenamen de goederen terugnemen die van hun kant in het patrimonium van de geadopteerde terechtkwamen.

Het resterende saldo verdelen de oorspronkelijke familie en de adoptiefamilie onder elkaar, in twee gelijke delen. In de oorspronkelijke familie komt de nalatenschap toe aan de dichtstbijzijnde bloedverwanten volgens het gewone erfrecht. In de adoptiefamilie komen de goederen toe aan de adoptant(en) en zijn (hun) afstammelingen.

De wettelijke terugkeer

Het beginsel van wettelijke terugkeer is ook van toepassing wanneer een ouder goederen schenkt aan een van zijn kinderen/afstammelingen en als die vóór de schenker komt te overlijden. In dat geval gaan de geschonken goederen terug naar de ouder. Zoiets wordt ook met de term anomale nalatenschap aangeduid. Deze wettelijke terugkeer doet zich voor op voorwaarde dat de begiftigde sterft zonder nakomelingen en de goederen zich nog fysisch (in natura) in de nalatenschap bevinden. De wettelijke terugkeer zal níét plaatsvinden als de geschonken goederen al werden verkocht, of op hun beurt werden weggeschonken.

Bron: Sterven en Erven - Auteur: Jos Ruysseveldt - ISBN: 9789491999086 – meer info

Vraag juridisch advies
aan een gespecialiseerd
advocaat erfrecht.

Advocaten erfrecht

Gespecialiseerde advocaten erfrecht verspreid over 15 kantoren in Vlaanderen & Brussel staan u bij met juridisch advies. Snel en discreet. Het contacteren van deze advocaten verplicht u verder tot niets.